Zadania Fundacji

Wśród naszych zadań są między innymi takie działania jak:

 • Udzielanie pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
 • Wspieranie placówek oświatowych i opiekuńczo wychowawczych.
 • Pomoc osobom z zaburzeniami rozwoju- szczególnie dzieciom.
 • Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju zdrowia dzieci i dorosłych.
 • Wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym, charytatywnym i naukowym w szczególności odnoszących się do zaburzeń rozwoju.
 • Organizowanie pomocy medycznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej oraz finansowej i rzeczowej dla osób z zaburzeniami rozwoju oraz zaburzeniami psychicznymi, w szczególności dla dzieci.
 • Wspieranie, rozwój i promocja polskiego sportu młodzieżowego.
 • Wspieranie rozwój i promocja sportu i kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
 • Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez upowszechnianie sportu i kultury fizycznej.
 • Upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu jako przeciwdziałanie patologiom społecznym.
 • Rozwój i budowa infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży oraz baz rekreacyjno-sportowych.
 • Udzielanie pomocy materialnej klubom i organizacjom sportowym.
 • Udzielanie pomocy materialnej młodym sportowcom, zwłaszcza wywodzącym się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie sportu i rekreacji.
 • Promocja klubów sportowych.
 • Promocja młodych zawodników.
 • Upowszechnianie w Internecie oraz w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radiu i telewizji, i za pomocą wydawnictw wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji.