Statut

Statut Fundacji „Lepszy Start” – Tekst jednolity z dnia 22 marca 2011 r.

Rozdział I: Postanowienia ogólne

§ 1
Ustanawia się Fundację pod nazwą „Lepszy start”. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 21, poz.97 ze zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Siedzibą Fundacji jest Wrocław.
3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.

§ 3
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 5
Nadzór nad Fundacją należy do ministra właściwego do spraw zdrowia, sportu i edukacji.

Rozdział II: Przedmiot i formy działania Fundacji

§ 6

1.Celem Fundacji jest:
– Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci, ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym.
– Udzielanie pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
– Wspieranie placówek oświatowych i opiekuńczo wychowawczych.
-Pomoc osobom z zaburzeniami rozwoju- szczególnie dzieciom.
-Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju zdrowia dzieci i dorosłych.
-Wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym, charytatywnym i naukowym w szczególności odnoszących się do zaburzeń rozwoju.
-Organizowanie pomocy medycznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej oraz finansowej i rzeczowej dla osób z zaburzeniami rozwoju oraz zaburzeniami psychicznymi, w szczególności dla dzieci.
– Wspieranie, rozwój i promocja polskiego sportu młodzieżowego.
– Wspieranie rozwój i promocja sportu i kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
– Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez upowszechnianie sportu i kultury fizycznej.
– Upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu jako przeciwdziałanie patologiom społecznym.
– Rozwój i budowa infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży oraz baz rekreacyjno-sportowych.
– Udzielanie pomocy materialnej klubom i organizacjom sportowym.
– Udzielanie pomocy materialnej młodym sportowcom, zwłaszcza wywodzącym się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.
– Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie sportu i rekreacji.
– Promocja klubów sportowych.
– Promocja młodych zawodników.
– Upowszechnianie w Internecie oraz w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radiu i telewizji, i za pomocą wydawnictw wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji.

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
– Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia dzieci. Pomoc finansową i rzeczową dla dzieci szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia.
– Organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów.
– Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność w zakresie ratowania zdrowia lub życia dzieci, w szczególności w odniesieniu do sprzętu medycznego i lekarstw.
– Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji zakładów opieki zdrowotnej oraz innych obiektów służących poprawie zdrowia lub ratowaniu życia dzieci.
– Finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakup niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
– Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci i młodzieży.
– Współpracę z instytucjami publicznymi pozarządowymi oraz firmami i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji a także osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji w Polsce i zagranicą.
– Popularyzację osiągnięć i dokonań osób niepełnosprawnych w dziedzinie nauki, sztuki oraz sportu w formie organizowania lub dofinansowywania organizacji wystaw artystycznych oraz różnego rodzaju imprez o charakterze sportowym.
– Upowszechnianie wiedzy o przyczynach niepełnosprawności oraz wiedzy o spowodowanych zmianami cywilizacyjnymi lub społecznymi zaburzeń.
– Popularyzację osiągnięć innych Państw zaawansowanych w rozwiązywaniu problemów związanych z zaburzeniami rozwoju w formie dofinansowywania lub finansowania akcji informacyjnych, odczytów i kolportaż broszur zajmujących się tą tematyką z uwzględnieniem doświadczeń zagranicznych.
– Finansowanie nagród i stypendiów dla osób chorych, szczególnie uzdolnionych.
– Finansowanie lub dofinansowywanie lekarstw dla osób z zaburzeniami rozwoju.
– Finansowanie lub dofinansowywanie suplementów dla osób z zaburzeniami rozwoju.
– Finansowanie lub dofinansowywanie terapii psychologiczno-pedagogicznych i innych dla osób z zaburzeniami rozwoju.
– Finansowanie lub dofinansowywanie wizyt lekarskich dla osób z zaburzeniami rozwoju.
– Finansowanie lub dofinansowywanie diety zdrowotnej dla osób z zaburzeniami rozwoju.
– Finansowanie lub dofinansowywanie zabiegów rehabilitacyjnych dla osób z zaburzeniami rozwoju.
– Finansowanie lub dofinansowywanie diagnostyki laboratoryjnej dla osób z zaburzeniami rozwoju.
– Finansowanie lub dofinansowywanie pomocy psychologicznej dla rodzin osób z zaburzeniami rozwoju.
– Finansowanie lub dofinansowywanie pomocy dydaktycznych i rehabilitacyjnych dla osób z zaburzeniami rozwoju.
– Finansowanie lub dofinansowywanie dojazdów na rehabilitacje i do lekarza dla osób z zaburzeniami rozwoju.
– Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej oraz innych obiektów służących poprawie zdrowia.
– Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe badań naukowych dotyczących zdrowia.
– Działalność informacyjną i naukową.
– Współpracę z ośrodkami kulturalnymi, wychowawczymi i społecznymi.
– Organizacja pomocy psychologicznej osobom dotkniętym zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzinom.
– Fundowanie stypendiów dla osób zajmujących się leczeniem, terapią oraz rehabilitacją osób z zaburzeniami rozwoju w Polsce i zagranicą.
– Udział w przedsięwzięciach zgodnych z celami statutowymi Fundacji.
– Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie sportu młodzieżowego, w tym prowadzenie sekcji i drużyn sportowych oraz szkolenie zawodników.
– Branie czynnego udziału w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez organizacje i stowarzyszenia sportowe krajowe i zagraniczne.
– Szkolenie trenerów, organizowanie kursów dokształcających i podnoszących kwalifikacje.
– Organizowanie, prowadzenie i finansowanie rozgrywek sportowych, konkursów, w tym organizowanych przez inne podmioty.
– Organizowanie czasu wolnego o charakterze sportowym dzieciom i młodzieży, prowadzenie działalności profilaktycznej.
– Nabywanie, budowę, rozbudowę, rozwój, prowadzenie, użytkowanie, reklamę i promocje ośrodków sportowych i rekreacyjno-wypoczynkowych oraz infrastruktury sportowej.
– Zakup sprzętu sportowego i urządzeń służących podnoszeniu kwalifikacji sportowych we współzawodnictwie sportowym.
– Organizowanie, prowadzenie i finansowanie obozów i zgrupowań szkoleniowo – sportowych, w tym organizowanych przez inne podmioty.
– Wypłacanie stypendiów zawodnikom biorącym udział we współzawodnictwie sportowym, pomoc rzeczową i finansową zawodnikom wykazującym szczególne uzdolnienia.
– Działania związane z promocją zdrowia, sportu i wiedzy medycznej.
– Organizowanie loterii i aukcji.

Rozdział III: Majątek Fundacji

§ 7
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji przez Fundatorów każdy po 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz inne aktywa nabyte przez Fundację.
2. Majątek fundacji jest przeznaczony na finansowanie działań służących realizacji celu Fundacji w formach wymienionych w §.6
3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
a. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatorów;
b. darowizn, subwencji, dotacji i spadków krajowych i zagranicznych;
c. dochodów z innych aktywów oraz praw majątkowych;
d. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych;
e. odsetek i depozytów bankowych;.
4. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

§ 8
1. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz walutach obcych na rachunkach bankowych i w papierach wartościowych.
2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

§ 9
Fundacji zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 10
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział IV: Organy Fundacji

§ 11

Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji,
2. Zarząd.

RADA FUNDACJI
§ 12
1. Wybór i odwoływanie Przewodniczącego i Członków Rady Fundacji należy do kompetencji Fundatorów.
2. Rada Fundacji powoływana jest przez Fundatorów na okres 3 lat. Upływ kadencji Rady Fundacji nie może nastąpić jednak wcześniej, niż przed wyborem nowej Rady Fundacji.
3. W przypadku śmierci wszystkich Fundatorów, następnych członków Rady Fundacji i Przewodniczącego na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady Fundacji, powołuje swą decyzją Rada Fundacji zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów, decydującym będzie głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
4. W razie, gdy na podstawie ustępu 3 nie ma możliwości wyboru nowej Rady Fundacji, fundacja ulega likwidacji.

§ 13
1. Rada Fundacji składa się z 2 do 5 osób.
2. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
2. Rada Fundacji zbiera się przynajmniej jeden raz w roku.

§ 14
1. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
– Uchwalanie planów Rady Fundacji.
– Zatwierdzanie bilansów działalności Fundacji.
– Przyjmowanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji.
2. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do żądania od członków Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

§ 15
Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie Fundacji.
Członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu,
b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

ZARZĄD FUNDACJI
§ 16
1. Wybór i odwoływanie Zarządu Fundacji należy do kompetencji Fundatorów.
2. Zarząd powoływany jest przez Fundatorów na okres trzech lat.
3. W przypadku śmierci wszystkich Fundatorów, następnych członków Zarządu Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu Fundacji, powołuje swą decyzją Rada Fundacji zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów, decydującym będzie głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

§ 17
1. W skład Zarządu wchodzi od 1 do 3 Członków.
2. Fundatorzy mogą wybrać z grona członków Zarządu Prezesa oraz wiceprezesa lub wiceprezesów,
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składa Prezes Zarządu lub dwaj Członkowie Zarządu łącznie.

§ 18
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów finansowych;
b) uchwalanie regulaminów;
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
d) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów;
f) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu;
g) przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji;
3. Jednostki organizacyjne Fundacji tworzone są na mocy uchwały Zarządu po zatwierdzeniu ich przez Radę Fundacji.
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
5. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.
6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Fundacji. Umowy z członkami Zarządu podpisuje przewodniczący Rady Fundacji.
7. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 19
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 20
1. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, zrzeczenia się lub odwołania. Odwołanie może nastąpić także na skutek długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu.
2. Do odpowiedzialności członka za sprawowanie swych funkcji mają odpowiednio zastosowanie przepisy Kodeksu pracy o odpowiedzialności materialnej pracowników. W wypadkach, w których przepisy te przewidują górną granicę odszkodowania, wynosi ono w stosunku do członków Zarządu niezatrudnionych w Fundacji kwotę 3-krotnego średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał.

§ 21
1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.
2.Do zadań Prezesa należy:
a) zwoływanie posiedzeń Zarządu;
b) przewodniczenie posiedzeniom Zarządu;
c) podejmowanie decyzji w zwykłych, bieżących sprawach Fundacji
d) nadzorowanie wykonania uchwał Zarządu;
e) reprezentacja Zarządu;

Rozdział V: Zmiana statutu i zmiana celu Fundacji

§ 22

Zmiana statutu i zmiana celu Fundacji może być dokonana przez Fundatorów

Rozdział VI: Połączenie z inną Fundacją

§ 23

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
2. Decyzje w przedmiocie połączenia podejmują Fundatorzy.

 Rozdział VII: Likwidacja Fundacji

§ 24
1. Fundatorzy podejmują uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
2. W przypadku śmierci wszystkich Fundatorów uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji podejmuje Rada Fundacji większością głosów. W przypadku równej ilości głosów, decydującym będzie głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
3. Jeżeli Fundatorzy w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie powołają likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
4. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, przeznaczone one zostaną na cele zbliżone z celami Fundacji, w szczególności mogą być one przedmiotem darowizny na rzecz innej fundacji o zbliżonych celach statutowych do niniejszej Fundacji.
5. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
a) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
b) wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia,
c) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
d) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
e) ściągnięcie wierzycieli, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku fundacji,
f) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli
g) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru,
h) przekazanie dokumentów fundacji do archiwum państwowego.

Wrocław, dnia 22 marca 2011r.